Om Hajdes

Hajdes är ett socialterapeutiskt bykollektiv som erbjuder boende med särskild service för vuxna, daglig verksamhet och fritidsaktiviteter utifrån individuella behov. Verksamheten startade 1994 och drivs i form av ekonomisk förening.

Verksamheten bedrivs på två gårdar: Skogsgården och Emmys gård. De ligger på Gotland, knappt 4 mil söder om Visby, närmaste tätort är Klintehamn.

Hajdes är ett idéburet företag som kännetecknas av ett socialterapeutiskt arbetssätt med antroposofisk människosyn. Vi anpassar verksamheten efter de individer som bor här och lever tillsammans i gemenskap. Vi håller till på landet med naturen runt knuten och strävar efter att i möjligaste mån ha en ekologisk verksamhet.

Verksamheten drivs med tillstånd från IVO. Vi samarbetar med Region Gotland och flera kommuner på svenska fastlandet.

Non-profit

Skogsgården Hajdes drivs av Hajdes ekonomisk förening som är ett non-profit företag. Vi omsätter cirka 20 miljoner per år och eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Att växa i storlek är för oss inget självändamål utan det är förfrågningar och beslut om boende som avgör antalet boendeplatser. Detta garanterar en ständig utveckling och inspirerande lärande i lagom takt.

LSS-lagen

LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder.

LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism.
  2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå.
  3. Personer som har andra funktionshinder, som är stora och ger många svårigheter i livet. Därför behöver dessa personer mycket hjälp.

Den som har ett funktionshinder ska själv bestämma över sin hjälp. Det kan vara att välja en särskild person som personlig assistent eller kontaktperson.

Hjälpen ska passa var och en. Det ska vara lätt att få hjälp. Hjälpen ska vara sådan att man kan leva så självständigt som möjligt.

Det är viktigt att alla som ger hjälp samarbetar för att personer med funktionshinder ska kunna vara med i samhället. Personal ska ha utbildning och kunskaper så att den kan ge bra hjälp. Det gäller alla som arbetar med sådant som finns i lagen.

Enligt lagen har dessa personer hjälp med bland annat:

  1. Bostad med särskild service för vuxna eller någon annan bostad, som är gjord för personer med funktionshinder.
  2. Daglig verksamhet för vuxna, som har en utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet är för personer, som inte har arbete eller utbildar sig.
  3. Om man bor i bostad med särskild service ska man få hjälp med att ha en bra fritid och kunna vara med på olika slags kulturaktiviteter.
  4. Man har också rätt till hjälp med det man inte klarar av att göra själv.

Historik

Allt började med Skogsgården Hajdes. När vi startade 1994 hade vi ingen person eller firma med massor med pengar som stöttade oss, vi hade inte ett öre. Men trots det lyckades vi på något sätt. Vi har hela tiden varit en idéburen verksamhet – det är alltså inte vinsterna som driver oss, utan målet är att skapa bra verksamhet så att det blir bra för de boende och våra medarbetare.

För oss är det viktigaste att verksamheten ständigt utvecklas och håller god kvalitet.

Styrelsen

Styrelsen och dess ordförande utses vid föreningens årsmöte. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att verksamheten vid Hajdes bedrivs enligt stadgarna..

Styrelsen vid Hajdes ekonomisk förening ansvarar för organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter inkluderande bokföring, medelsförvaltning  och att ekonomiska förhållanden fortlöpande kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall kontinuerligt bedöma verksamhetens inriktning och den progress/mål planer  vilka verksamhetsledaren ansvarar för.

Sittande styrelse från 2017-04-01 ser ut enligt följande:

Anna Eriksson   ordförande

Birgitta Sigalith  styrelseledamot

Anneli Sandgren  styrelseledamot

Helena Casanova  sekreterare

Anders Lingvall    styrelseledamot

Benny Jacobsson styrelseledamot